مجالس

آخرین بروزرسانی :

18:30 1401/03/08

کبابی ها

کوبیده گوسفندی

۱7۰ گرم گوشت گوسفندی

64،۰۰۰ تومان

شیشلیک شاندیزی

400 تا 450 گرم گوشت راسته گوسفندی با استخوان

207،۰۰۰ تومان

کباب چنجه
۲۰۰گرم گوشت راسته گوسفند بدون استخوان

155،۰۰۰ تومان

استیک گوشت

230،۰۰۰ تومان

کباب برگ گوسفندی

هر سیخ ۲۲۰ گرم گوشت فیله گوسفندی

159،۰۰۰ تومان

کباب برگ گوساله
هر سیخ ۲۲۰ گرم گوشت فیله گوساله

102،۰۰۰ تومان

کوبیده سفید
هرسیخ ۱۲۰ گرم-مخلوط گوشت ران و سینه مرغ

23،۰۰۰ تومان

کوبیده دستی

هر سیخ ۱۲۰ گرم مخلوط گوشت گوساله – گوسفند

33،۰۰۰ تومان

کوبیده

هر سیخ ۱۱۰ تا ۱۲۰ گرم مخلوط گوشت گوساله – گوسفند

30،۰۰۰ تومان

بلدرچین کبابی

400 تا ۴4۰گرم گوشت بلدرچین

83،۰۰۰ تومان

مرغ و جوجه

جوجه سینه

300گرم گوشت سینه مرغ

59،۰۰۰ تومان