پرسنل

خانم سلطانی

سرپرست فروش دپارتمان اشراق

خانم کریمی

سرپرست فروش دپارتمان رودکی

خانم موسوی

سرپرست فروش دپارتمان دپارتمان شاهین شهر

امیر قنبری

سر آشپز دپارتمان اشراق

محمود آزمند

سر آشپز دپارتمان اشراق

مرتضی شهبازی

سر آشپز دپارتمان رودکی

علی ایزدی

سر آشپز دپارتمان شاهین شهر

فهرست