حاج بهزاد امینی فرد

مدیرعامل و مدیر دپارتمان اشراق

امیررضا سمیعی

قائم مقام

سید امین خدامی

مدیر دپارتمان شاهین شهر

سید مجید باطنی

مدیر دپارتمان رودکی

حاج بهزاد امینی فرد

مدیرعامل و مدیر دپارتمان اشراق

امیررضا سمیعی

قائم مقام

سید امین خدامی

مدیر دپارتمان شاهین شهر

سید مجید باطنی

مدیر دپارتمان رودکی

حاج بهزاد امینی فرد

مدیرعامل و مدیر دپارتمان اشراق

امیررضا سمیعی

قائم مقام

سید امین خدامی

مدیر دپارتمان شاهین شهر

سید مجید باطنی

مدیر دپارتمان رودکی