حاج بهزاد امینی فرد

مدیر عامل و مدیر دپارتمان اشراق

امیررضا سمیعی اصفهانی

قائم مقام

سید امین خدامی

مدیر دپارتمان شاهین شهر

سید مجید باطنی

مدیر دپارتمان رودکی

معرفی مدیران مجموعه غذایی حاج بهزاد

حاج بهزاد امینی فرد

مدیر عامل و مدیر دپارتمان اشراق

امیررضا سمیعی

قائم مقام

سید امین خدامی

مدیر دپارتمان شاهین شهر

سید مجید باطنی

مدیر دپارتمان رودکی

فهرست