معاونین

منصور منجمی

معاون کنترل و بهینه سازی

هادی گلچین

معاون روابط عمومی و تبلیغات

ابراهیم محمدی

معاون نظارت و ارزیابی

امیررضا سمیعی اصفهانی

معاون بازرگانی

وحید جعفر زاده

معاون اداری ، مالی و خدمات

فهرست