غذای اول

چلو کباب کوبیده

غذای دوم

چلو خورش قیمه

یکم هر ماه

دسر یا نوشیدنی

دوغ یا نوشابه

دسر یا نوشیدنی

دوغ یا نوشابه