عروسی و جشن ها

کبابی گالری

54

53

کبابی گالری

کبابی گالری

کبابی گالری

49

48

47

047

کبابی گالری

046

کبابی گالری

045

44

044

43

043

042

041

کوبیده

040

039

38

038

37

037

36

036

فینگر

سالاد سزار

34

کبابی گالری

33

کبابی گالری

32

کبابی گالری

فینگر

استیک

فینگر فود

کبابی گالری

فینگر

کبابی گالری

ماهی

کوبیده

رولت

027

کنتاکی

بره

25

025

دسر

024

23

023

سالاد سزار

جوجه

جوجه

استیک

استیک

چنجه

کوبیده

کوبیده

کوبیده

014

کبابی گالری

فسنجان

010

فیله

کبابی گالری

ماهی

کبابی گالری

ماهی

جوجه

فیله

استیک

کبابی گالری

2

1

کباب – جوجه

فینگر

دلمه

برنج - کباب - جوجه - ماهی

برنج – کباب – جوجه – ماهی

فینگر

فینگر

فینگر

ژله

جوجه ترش

دلمه

برنج

جوجه

ژیگو

سالاد انواع

فینگر

فینگر

فینگر فود

فهرست